SFDK

SFDK Logo

Rapport från årsmötet

Av

Styrelsen i SFDK 2018. Fr. v. Emma Wesselgård, Youssef Bennani (ordf), Suhel Youssef, Anton Gustafsson, Amelie Bergstrand och Daniel Yng. Saknas på bilden: Leonora Heimdahl och Alexander Öhnedal.


SFDK genomförde sitt årsmöte på Idrottens Hus tisdagen innan påsk, och efter en lång diskussion beslutades att styrelsens förslag om stadgeändring skulle bordläggas.

Deltagandet på årsmötet var betydligt högre i år jämfört med förra året. 16 röstberättigade medlemmar infann sig, och även en sjuttonde medlem tog sig till mötet efter att röstlängden fastställts.

Ett ekonomiskt år i balans kunde presenteras, med stabila medlemsantal. Styrelsen informerade också kort om det samarbete som inletts med Intersport som innebär att man som medlem kan stötta klubben via Club Intersport.

På den sportsliga fronten kunde vi med stolthet konstatera att vi för tredje året i rad fått en ny elitdomare i form av Fredrik Hansson. Men framförallt så fick Laura Rapp och Mikael Hallin ta emot utnämningar till FIFA-domare respektive FIFA-AD. Flera medlemmar har också tagits ut till steg-utbildningar under året, även om vi inte har representation på alla utbildningar som genomförs. Något vi hade under 2017.

SFDK saknar ännu tillgång till FOGIS för att kunna tillsätta träningsmatcher, och även om läget känns ganska hopplöst så ska styrelsen fortsätta jobba med frågan med hopp om en eventuell lösning i framtiden.

Revisor Niclas Ivarsson godkände den ekonomiska rapporten och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

Två förslag från styrelsen förelåg därefter. Det första var att formellt välja Björn Särnbrink till hedersmedlem, ett förslag som presenterades redan vid föregående årsavslutning med tillhörande hyllningar med följande motivering:

”Till hedersmedlem utses person som gjort stora insatser för föreningen. Björn Särnbrink har genom två perioder som ordförande i totalt sju år med hängivenhet verkat för föreningens bästa, dess fortlevnad och utveckling. Det finns få andra som förtjänar epitetet hedersmedlem i SFDK.”

Årsmötet hade inga invändningar mot styrelsens förslag.

Det andra förslaget ledde dock till en längre diskussion. Styrelsen hade föreslagit en stadgeändring som innebar att domare från och med senior dam och herrar div 6 kunde ansöka om medlemskap. Invändningarna som framfördes var bland annat enligt nedan:

– Styrelsens underlag innehöll inte en tillräcklig belysning av potentiella negativa aspekter från stadgeförändringen.
– Förankringsarbetet har inte varit tillräckligt
– Antalet medlemmar på årsmötet ger inte ett eventuellt beslut tillräcklig legitimitet utan att övriga medlemmar ha fått komma till tals
– Beslutsunderlaget behöver vara förbättras

Årsmötet beslutade därefter enhälligt för bordläggande av ärendet till nästa årsmöte samt att ge styrelsen mandat till att tillsätta en vidare utredning med tillhörande konsekvensanalys samt att söka en bredare förankring bland klubbens medlemmar.

På styrelsefronten lämnade Jessica Wiman posten som vice ordförande och Fredrik Hansson som suppleant. Amelie Bergstrand tog över som ledamot medan Alexander Öhnedal och Leonora Heimdahl är nya suppleanter i styrelsen. Youssef Bennani återvaldes som ordförande och Emma Wesselgård, Anton Gustafsson fortsätter som ledamöter tillsammans med Daniel Yng som återvaldes som suppleant.

På bilden ovan syns årets styrelse. Från vänster: Emma Wesselgård, Youssef Bennani (ordförande), Suhel Youssef, Anton Gustafsson, Amelie Bergstrand och Daniel Yng. Saknas på bilden gör Alexander Öhnedal och Leonora Heimdahl.