SFDK

SFDK Logo

Välkommen på årsmöte i SFDK!

AvSFDK:s årsmöte 2018 äger rum tisdag 27/3 2018 kl. 18:00 i Idrottens Hus, adress Skansbrogatan 7 (T-bana Skanstull). 

Anmälan till årsmötet sker via e-post till styrelsen.sfdk@gmail.com, senast den 24/3.

Klubben bjuder på kaffe och smörgås, därav anmälan. Vi träffas kl 18:00 och har årsmöte därefter.

Medlemsavgiften för 2018 på 250 kr (aktiv domare på någon nivå), 50 kr (passiv medlem som slutat döma helt, eller flyttat till annat distrikt) skall vara erlagd innan mötet till Swish 123 634 94 84 eller bankgiro 5204-8899.

Dagordning för mötet:

Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

– Fastställande av röstlängd för mötet.
– Val av ordförande och sekreterare för mötet
– Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
– Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av föredragningslista.
– Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.
– Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
– Fastställande av medlemsavgifter.
– Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
– Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av ett år.
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får
inte styrelsens ledamöter delta.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en
skall utses till ordförande.
– Övriga frågor

Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Styrelsen meddelar därför att förslag ligger från styrelsen om stadgeändring. Nuvarande lydelse:

”Klubben är endast avsedd för fotbolls- och futsaldomare, som är eller har varit förbundsdomare inom Stockholms Fotbollsförbunds verksamhet. Med ”förbundsdomare” avses tills vidare den definition som gällde då föreningen bildades år 2000.”

Nytt förslag på lydelse

”Klubben är endast avsedd för fotbolls- och futsaldomare, som är eller har varit seniordomare dam eller rankad som lägst division 6 herrar inom Stockholms Fotbollsförbunds verksamhet.”

Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma på årsmötet och göra sin röst hörd. Det är ni medlemmar som gör klubben!

Styrelsen i SFDK